Syuji L Volkov《革新 保守》《活発 低調》

グラフィックデザイナー SYUJI L Volkovの作品。
よく見ると、相反する意味の熟語が描かれている。

https://chishima-foundation.com/cruising/syuji-volkov